Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (2023)

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (1)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

Nasihat kepada pelanggan

baca dan fahami

terma dan syarat

sebelum mendaftar

sebarang produk atau perkhidmatan

dan/atau mengambil bahagian dalam mana-mana

sukan dan

Tawaran.

pelanggan adalah

bacaan yang disyorkan

dan memahami terma dan

Syarat sebelum menandatangani

melanggan mana-mana-

di mana produk atau

perkhidmatan dan/atau

Penyertaan

Dalam setiap kes

dan promosi perbankan.

1.0 Definisi 1.0 Definisi

1.1

Dalam terma dan syarat ini, melainkan dinyatakan sebaliknya, perkataan berikut hendaklah mempunyai makna berikut: "Deposit Bertempoh-i (Tawaruq) / Deposit Bertempoh-i (Tawaruq) - Istimewa" atau "TDT /TDTS" bermaksud produk ini ditawarkan kepada bank di bawah Undang-undang Syariah Tawarruq "Bank" bermaksud Bank Islam Malaysia Berhad (No. Syarikat 98127-X), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan pejabat berdaftar di Tingkat 32, Menara Bank Islam, 22 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur . “IFSA” bermaksud Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan sebarang pindaan padanya. "Pelanggan" bermaksud pemegang akaun TDT/TDTS. "Terminal Layan Diri" bermaksud terminal yang membenarkan Pelanggan membuat deposit tunai, pengeluaran dan/atau sebarang transaksi pembayaran lain berkaitan dengan Akaun Bank mereka.

1.1

Dalam Terma dan Syarat, melainkan dinyatakan sebaliknya, perkataan berikut hendaklah mempunyai makna berikut: "Akaun Deposit Bertempoh-i (Tawaruq) / Deposit-i Bertempoh (Tawaruq) - Istimewa" atau "TDT/TDTS" bermaksud produk ini adalah dibuat oleh Perbankan yang disediakan mengikut konsep Syariah Tawarruq. "Bank" bermaksud Bank Islam Malaysia Berhad (No. Syarikat 98127-X), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan pejabat berdaftarnya di Tingkat 32, Menara Bank Islam, 22 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur. “IFSA” bermaksud Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan sebarang pindaan padanya. "Pelanggan" bermaksud pemegang akaun TDT/TDTS. "Terminal Layan Diri" bermaksud terminal yang membenarkan Pelanggan membuat deposit tunai, pengeluaran dan/atau sebarang transaksi pembayaran lain berkaitan dengan Akaun Bank mereka.

2.0 Prinsip Undang-undang Syariah 2.0 Prinsip Undang-undang Syariah

2.1 Bank Islam Malaysia Berhad (“Bank”) akan menerima jumlah yang didepositkan dan sebarang wang yang didepositkan kepada TDT/TDTS selepas itu mengikut prinsip Syariah Tawarruq.

2.1 Bank Islam Malaysia Berhad (“Bank”) akan mengenakan amaun deposit dan sebarang amaun deposit berikutnya dalam TDT/TDTS selaras dengan prinsip Syariah.

3.0 Peluang 3.0 Peluang

3.1 Tawarruq terdiri daripada dua kontrak jualan. Yang pertama melibatkan penjual menjual aset kepada pembeli secara tertunda. Pembeli jualan pertama kemudiannya menjual aset yang sama kepada pihak ketiga untuk tunai dan tunai.

3.1 Tawarruq mempunyai dua kontrak jualan. Kontrak pertama melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli secara berpanjangan. Pembeli kontrak jual pertama kemudiannya akan menjual aset yang sama secara serentak kepada pihak ketiga secara tunai.

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (2)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

4.0 Pembukaan Akaun 4.0 Pembukaan Akaun

4.1 Bank berhak untuk menetapkan dan mengubah deposit pembukaan minimum yang diperlukan untuk membuka akaun dari semasa ke semasa.

4.1 Bank berhak untuk menetapkan dan menukar dari semasa ke semasa deposit minimum yang diperlukan untuk membuka akaun.

4.2 Sebarang permintaan untuk membuka akaun TDT/TDTS hendaklah dikemukakan menggunakan borang yang ditetapkan bersama-sama dengan mana-mana dokumen berkaitan yang mungkin diperlukan oleh Bank.

4.2 Sebarang permohonan untuk membuka akaun TDT/TDTS hendaklah dikemukakan menggunakan borang yang ditetapkan bersama-sama dokumen berkaitan yang diperlukan oleh bank.

4.3 Akaun TDT/TDTS boleh dibuka secara individu atau bersama oleh individu yang berumur lebih dari 18 tahun.

4.3 Individu atau orang yang berumur lebih 18 tahun secara individu atau bersama boleh membuka akaun TDT/TDTS.

4.4 Bank mempunyai hak untuk bertindak mengikut semua arahan yang dikeluarkan oleh arahan tandatangan pada borang pembukaan akaun dan contoh kad tandatangan (atau melalui cara lain yang disediakan dan diterima oleh Bank). Jika pesanan tidak jelas atau kami menerima arahan yang bercanggah, kami boleh memilih untuk tidak melaksanakan sebarang pesanan sehingga konflik diselesaikan dengan kepuasan kami. Pelanggan mesti menggunakan gaya tandatangan yang sama pada semua arahan pengeluaran, cek, surat, dsb. Daripada borang pembukaan akaun atau model kad.

4.4 Bank berhak untuk bertindak mengikut semua arahan yang diberikan oleh penandatangan yang dirujuk dalam Borang Pembukaan Akaun dan Contoh Kad Tandatangan (atau disediakan dan diterima oleh Bank). Jika mana-mana Arahan tidak jelas atau kami menerima Arahan bercanggah, kami boleh memilih untuk tidak melaksanakan sebarang Arahan sehingga konflik diselesaikan dengan kepuasan kami. Pelanggan mesti menggunakan gaya tandatangan yang sama pada semua arahan pengeluaran, cek, surat, dsb. Daripada borang pembukaan akaun atau contoh kad.

4.5 Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan memahami terma dan syarat yang terdapat di laman web Bank www.bankislam.com.my sebelum bersetuju untuk melanggan sebarang produk atau perkhidmatan dan/atau mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti dan promosi Bank.

4.5 Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan memahami terma dan syarat sedia ada di laman web Bank www.bankislam.com.my sebelum bersetuju untuk melanggan mana-mana produk atau perkhidmatan dan/atau mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti dan promosi Bank.

4.6 Penerimaan dan penerusan TDT/TDTS adalah mengikut budi bicara pihak Bank.

4.6 Penerimaan dan penerusan TDT/TDTS adalah mengikut budi bicara pihak Bank.

5.0 Akaun Bersama 5.0 Akaun Bersama

5.1 Terma dan syarat berikut akan digunakan untuk akaun bersama: a) Tanggungjawab pemegang akaun bersama dengan Bank

Mereka akan bersama dan menyokong; b) jika ada pemilik bersama

Pemegang akaun kematian atau insolvensi, mangsa terselamat atau pemiutang mempunyai hak untuk memegang sebagai pemegang amanah bahagian baki akaun si mati/orang muflis dan bank berhak untuk terus bertindak mengikut arahan yang ditandatangani oleh pemegang akaun yang masih hidup atau pemegang akaun muflis. Tiada Liabiliti kepada Pemegang Akaun atau Pemegang Akaun Bersama Pengganti.

c) Jika Bank menerima arahan yang tidak jelas atau bercanggah daripada pemilik bersama, Bank berhak untuk tidak bertindak ke atas satu atau kedua-dua kewajipan pemilik. pemegang akaun?

d) Sebarang pengubahsuaian lesen ini memerlukan tandatangan pemilik bersama. Sebarang permintaan untuk menutup akaun akan dipertimbangkan

5.1 Terma dan syarat berikut digunakan untuk akaun bersama: a) Tanggungjawab pemegang akaun bersama terhadap Bank

adalah secara bersama dan berasingan; b) jika salah seorang pemegang akaun

Kematian bersama atau insolvensi/muflis, pemandiri/pemegang akaun pelarut menjadi pentadbir segera bahagian baki akaun yang mati/tidak insolvensi dan bank berhak untuk terus bertindak sewajarnya mengikut arahan yang ditandatangani oleh pemegang akaun Hak terhutang kepada survivorship/solvensi kekal tanpa sebarang liabiliti kepada pemegang akaun atau pengganti pemegang akaun bersama.

c) Jika Bank menerima arahan yang tidak jelas atau bercanggah daripada pemegang akaun bersama, Bank berhak untuk tidak bertindak mengikut satu atau kedua-dua arahan, atau bertindak mengikut cara yang difikirkan sesuai, tanpa liabiliti kepada mana-mana pemilik.

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (3)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

Sah dan diterima oleh bank jika ditandatangani oleh semua pemilik bersama.

akaun kongsi, d) sebarang pengubahsuaian kebenaran diperlukan

Tandatangan pemegang akaun bersama. Sebarang permintaan untuk menutup akaun akan dianggap sah dan diterima oleh bank jika ditandatangani oleh semua pemilik bersama.

6.0 Akaun Persatuan 6.0 Akaun Persatuan

6.1 Terma dan syarat berikut hendaklah terpakai

Akaun Korporat: 6.1 Terma dan syarat berikut dikenakan

Untuk akaun perkongsian: a) La responsabilidad del cotitular frente a la

Bank akan menyokong; b) jika mana-mana rakan kongsi dalam firma itu meninggal dunia atau

Kebankrapan atau pembubaran syarikat tanpa sebab, baki akaun akan dibahagikan/diagihkan mengikut perjanjian perkongsian (iaitu perjanjian perkongsian dalam fail dengan bank) atau, jika tiada perjanjian perkongsian, bukan seperti yang diperintahkan oleh mahkamah atau mana-mana pihak berkuasa berwibawa lain yang berhak untuk mengagihkan harta itu. yang difikirkan wajar oleh Bank selaras dengan polisi semasa Bank.

c) Tanpa mengira perubahan pada perlembagaan atau nama syarikat, sebarang arahan mengenai pengendalian akaun syarikat akan kekal berkuat kuasa sehingga dibatalkan secara bertulis dan akan terpakai tanpa mengira sama ada keahlian syarikat terjejas. Kematian, kebankrapan dan persaraan rakan kongsi atau kemasukan rakan kongsi baharu.

d) Jika Bank menerima arahan yang samar-samar atau bercanggah daripada rakan kongsi dan/atau penandatangan yang dibenarkan bagi akaun perkongsian tersebut, Bank berhak untuk tidak bertindak atas sebarang arahan atau bertindak sebagaimana yang difikirkan patut tanpa sebarang liabiliti. .Rakan kongsi dan/atau penandatangan yang dibenarkan untuk akaun korporat.

e) Melainkan dipersetujui sebaliknya oleh semua rakan kongsi, sebarang pindaan kepada kebenaran memerlukan persetujuan dan tandatangan semua rakan kongsi. Jika semua rakan kongsi bersetuju dan menandatangani, sebarang permintaan untuk menutup akaun akan dianggap sah dan diterima oleh bank.

a) Pemegang akaun bank bersama bertanggungjawab secara bersama dan berasingan.

b) Sekiranya berlaku kematian atau insolvensi salah seorang rakan kongsi perkongsian atau pembubaran syarikat, baki jumlah dalam akaun perkongsian pelanggan akan diagihkan mengikut perjanjian perkongsian antara rakan kongsi (iaitu dipegang oleh bank), atau Dalam ketiadaan perjanjian perkongsian, pembahagian secara sama rata atau mengikut keputusan mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa mengenai perkara pembahagian atau mengikut budi bicara mutlak pekongsi, bank hendaklah, dalam apa-apa cara seperti pekongsi yang masih hidup sebagai pentadbir waris si mati fikir mudah Bayar ansuran dan patuhi polisi bank anda yang terpakai.

c) Sebarang arahan yang diberikan untuk pengendalian akaun perkongsian hendaklah terus berkuat kuasa sehingga dibatalkan secara bertulis, walau apa pun apa-apa perubahan dalam perlembagaan atau nama syarikat, dan walau apa pun apa-apa perubahan dalam ahli syarikat, sama ada dengan kematian, kebankrapan dan bersara atau menerima perkongsian baharu orang.

d) Jika Bank menerima arahan yang tidak jelas atau bercanggah daripada mana-mana pelanggan atau penandatangan yang sah kepada akaun tersebut, Bank berhak untuk bertindak sebagaimana yang difikirkan patut atau tidak mematuhi sebarang arahan tanpa sebarang liabiliti kepada mana-mana Rakan Kongsi dan/atau undang-undang tidak bertanggungjawab. . Penandatangan untuk akaun korporat.

e) Melainkan dipersetujui sebaliknya oleh semua rakan kongsi, sebarang pindaan surat kuasa wakil mesti ditandatangani oleh semua rakan kongsi. Sebarang permintaan penutupan akaun akan dianggap sah dan diterima oleh bank jika ditandatangani oleh semua ahli.

7.0 Urus Niaga Deposit 7.0 Urus Niaga Deposit

7.1 Dengan membuka akaun TDT/TDTS dan mendepositkan dana ke dalam akaun, Bank berjanji

7.1 Dengan membuka akaun TDT/TDTS dan mendepositkan dana ke dalam akaun, satu pihak;

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (4)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

Pelanggan membeli barangan pelanggan secara bayaran tertunda di bawah kontrak Murabahah. "Komoditi" bermaksud mana-mana komoditi yang didagangkan di Bursa Suq Al-Sila' (BSAS) (contohnya, minyak sawit mentah) atau mana-mana logam yang didagangkan di London Metal Exchange (LME), selain daripada emas dan perak, atau mana-mana komoditi/Aset lain. dalam apa jua keadaan, dengan syarat barangan/aset tersebut boleh diterima oleh bank dan Patuh Syariah. Menurut Perjanjian Syariah Wakalah, Pelanggan melantik Bank untuk bertindak sebagai ejen Pelanggan untuk pembelian dan penjualan komoditi mengikut terma dan syarat yang terkandung di sini ("ejen pembelian dan penjualan komoditi"). Bank akan bertindak semata-mata sebagai ejen pelanggan dan tidak akan menanggung, atau dianggap telah memikul, apa-apa kewajipan tambahan atau sebarang hubungan istimewa dengan pelanggan selain daripada yang dinyatakan secara nyata dalam terma dan syarat Perjanjian ini. .

Bank memberi komitmen kepada pelanggan untuk membeli barangan daripada pelanggan secara bayaran tertunda di bawah kontrak Murabahah. "Komoditi" bermaksud mana-mana komoditi yang didagangkan di Bursa Suq Al-Sila' (BSAS) (contohnya, minyak sawit mentah) atau mana-mana logam yang didagangkan di London Metal Exchange (LME), selain daripada emas dan perak, atau mana-mana barangan/Aset lain dengan syarat bahawa barangan/aset tersebut (“Produk”) boleh diterima oleh Bank dan Patuh Syariah. Selaras dengan Wakalah Syariah, Pelanggan melantik Bank sebagai ejen untuk pembelian dan penjualan barangan bagi pihak Pelanggan ("Ejen Pembelian dan Jualan Barangan") tertakluk kepada Terma dan Syarat ini. Bank hanya bertindak sebagai ejen dan tidak akan dianggap mempunyai sebarang kewajipan tambahan atau mempunyai sebarang hubungan istimewa dengan Pelanggan selain daripada yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini.

7.2

Sebagai ejen untuk pembelian dan penjualan komoditi, Bank, semasa tempoh deposit dan sebarang deposit berikutnya, termasuk sebarang deposit baharu dalam tempoh deposit yang berbeza, hendaklah mempunyai kuasa dan kuasa berikut: a) untuk melaksanakan dan menjalankan semua tindakan yang berkaitan kepada

Mewakili Pelanggan berhubung dengannya melalui perjanjian pembelian, sijil dan cara lain yang Pelanggan boleh lakukan dengan pembekal atau peniaga ("Pedagang Saudagar")); dan

b) Menjual barang kepada bank dengan pembayaran tertunda oleh pelanggan untuk jumlah deposit dan keuntungan ("Harga Jualan (Murabahah)") dan memenuhi dan melaksanakan semua keperluan yang berkaitan dengan barang Murabahah ("Transaksi").

Dengan syarat bahawa kebenaran tersebut yang diberikan kepada Bank sebagai ejen untuk penjualan dan pembelian komoditi adalah tertakluk kepada margin Bank yang berkuatkuasa di bawah Perdagangan Komoditi Murabahah. Bank akan (atas permintaan) mengeluarkan Pengesahan Transaksi (COT) kepada pelanggan berkenaan dengan pembelian dan penjualan produk oleh pelanggan, mengesahkan pembelian produk oleh peniaga produk dan penjualan produk dalam " Jumlah Deposit" bermaksud jumlah yang didepositkan oleh pelanggan dalam TDT/TDTS , kemudian bank akan membeli produk daripada peniaga produk untuk jumlah tersebut. Untuk mengelakkan keraguan mengenai pembaharuan automatik jumlah kemenangan, jumlah deposit ialah jumlah deposit awal yang didepositkan ke dalam akaun TDT/TDTS ditambah jumlah kemenangan

7.2

Sebagai ejen untuk penjualan dan pembelian komoditi, Bank, semasa tempoh deposit dan setiap tempoh deposit berikutnya, termasuk sebarang deposit baharu dalam tempoh deposit berbeza, mempunyai hak dan keupayaan untuk: a) melaksanakan dan menyelesaikan

Melalui perjanjian pembelian, sijil dan dokumen lain dan apabila merundingkan semua syarat untuk pembelian komoditi secara tunai ("komoditi") dengan pembekal atau peniaga komoditi ("peniaga komoditi"). bagi pihak pelanggan. Asas”) dan

b) Penangguhan pembayaran kepada bank bagi pihak pelanggan untuk jumlah deposit ditambah keuntungan ("Harga jualan (Murabahah)") dan untuk pelaksanaan dan penyempurnaan semua syarat yang berkaitan dengan transaksi penjualan ("Transaksi barangan berasaskan pada Murabahah").

Premisnya ialah kebenaran yang diberikan kepada bank sebagai ejen untuk penjualan dan pembelian komoditi adalah tertakluk kepada margin keuntungan semasa bank bagi urus niaga komoditi berasaskan Murabahah. Pengesahan transaksi berhubung pembelian dan penjualan barangan pelanggan akan dikeluarkan oleh bank kepada pelanggan (atas permintaan), mengesahkan pembelian barangan daripada pengedar barangan dan penjualan barangan kepada bank. "Amaun Deposit" bermaksud jumlah yang didepositkan oleh Pelanggan ke dalam akaun TDT/TDTS, yang kemudiannya akan dibeli oleh Bank daripada Pedagang Produk. Untuk mengelakkan keraguan mengenai deposit pembaharuan dan jumlah yang dimenangi, jumlah deposit merujuk kepada jumlah deposit awal akaun.

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (5)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

Jumlah yang diperoleh dari deposit sebelumnya, jika ada.

TDT/TDTS bersama-sama dengan jumlah keuntungan tempoh deposit sebelumnya (jika ada).

7.3 Bank bertindak demi kepentingan terbaik pelanggan dan akan bertindak dengan suci hati dalam melaksanakan obligasi dan aktivitinya dalam Transaksi Pembelian Komoditi dan/atau Transaksi Murabahah Komoditi. "Komoditi" bermaksud mana-mana komoditi yang diterima oleh Bank, seperti minyak sawit, resin plastik, getah, biji koko, kacang soya, kayu dan logam (selain emas dan perak) yang didagangkan di mana-mana platform dagangan komoditi yang diluluskan oleh Bank. Pembelian dan penjualan bahan mentah dilakukan di bawah kebenaran pelanggan, di mana bank bertindak sebagai pembeli dan ejen jualan, merundingkan bahan mentah yang tersedia daripada pembekal bahan mentah mengikut dasar perbankan yang berkenaan.

7.3

Dalam menjalankan tugas dan aktivitinya dalam transaksi pembelian komoditi dan/atau transaksi berdasarkan Murabahah, Bank hendaklah bertindak demi kepentingan terbaik pelanggan dan hendaklah menjalankan transaksi tersebut dengan suci hati. "Komoditi" bermaksud mana-mana komoditi yang diterima oleh bank dan didagangkan pada mana-mana platform komoditi yang diluluskan oleh bank, seperti minyak sawit, resin plastik, getah, biji koko, kacang soya, kayu balak dan logam (kecuali emas dan perak). Pembelian dan penjualan bahan mentah dilakukan mengikut kebenaran pelanggan dan bank bertindak sebagai ejen jual beli untuk menjalankan urus niaga menggunakan bahan mentah yang disediakan oleh pembekal bahan mentah dan mengikut polisi bank yang terpakai.

7.4 Pelanggan hendaklah menanggung rugi dan memastikan Bank tidak berbahaya daripada dan terhadap kerosakan, tuntutan, tindakan, prosiding, kerosakan, kos dan perbelanjaan dalam apa jua bentuk yang ditanggung atau diperlukan oleh mana-mana pihak dan/atau yang dialami atau ditanggung oleh Bank berkaitan dengan Transaksi Pembelian Komoditi dan/atau urus niaga oleh Komoditi Murabahah bertindak sebagai ejen Pelanggan atau sebarang pelanggaran oleh Pelanggan terhadap kewajipannya di bawah Perjanjian ini, melainkan berpunca secara langsung daripada salah laku, kecuaian atau pelanggaran terma yang ditetapkan oleh Bank. Diberikan di bawah Perjanjian ini Ganti Rugi akan kekal selepas penamatan hubungan agensi tanpa sebarang potongan melalui tuntutan balas atau sebaliknya daripada jumlah yang dibayar berkaitan dengannya.

7.4 Pelanggan hendaklah menanggung rugi dan memastikan Bank tidak berbahaya daripada dan terhadap semua tuntutan, tindakan, kos dan perbelanjaan yang dibawa atau ditegaskan terhadap Bank oleh mana-mana pihak dan/atau dibayar atau didahulukan oleh Bank berkaitan dengan transaksi pembelian barangan dan/ atau dan Komoditi berasaskan Murabahah bertindak sebagai ejen bagi pihak Pelanggan atau Transaksi Pelanggan yang sendiri melanggar terma atau syarat yang dinyatakan di sini, kecuali akibat langsung daripada salah laku, kecuaian atau pelanggaran syarat Bank. Liabiliti untuk ganti rugi akan diteruskan walaupun hubungan dengan ejen telah ditamatkan dan tiada amaun akan ditolak daripada sebarang tuntutan, tuntutan balas atau pembayaran lain.

8.0 PEMBAYARAN HARGA JUALAN (MURABAHAH) 8.0 PEMBAYARAN HARGA JUALAN (MURABAHAH)

8.1 Formula pengiraan untung dan harga jualan (Murabahah) adalah seperti berikut: a) Pengiraan untung: Untung = P x R x T/365* di mana:

PAG

= jumlah deposit

R

= Peratusan keuntungan yang diberikan kepada penempatan (%)

Ikan tuna

= Tempoh (bilangan hari, dari tarikh penempatan hingga tarikh tamat tempoh)

*Penyebut = Pematuhan amalan pengiraan hari pembelian Untuk pembaharuan deposit automatik, kadar pulangan akan berdasarkan kadar pulangan semasa bank pada masa pembaharuan.

8.1 Formula pengiraan untung dan harga jualan (Murabahah) adalah seperti berikut: a) Pengiraan untung: Untung = P x R x T/365* iaitu:

P = jumlah deposit

R

= Peratusan keuntungan deposit (%)

Ikan tuna

= Tempoh (bilangan hari, dari tarikh deposit hingga tarikh luput)

*Angka perakaunan = Dikira pada hari semasa dalam pasaran Untuk pembaharuan automatik deposit, kadar faedah akan dikira berdasarkan kadar faedah semasa bank pada masa pembaharuan.

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (6)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

Pengiraan harga jualan (Mura Baha):

Harga Jualan (Murabahah) = Jumlah Deposit + Keuntungan (Jumlah Keuntungan daripada Jumlah Penyertaan Penempatan) Penjelasan:

Jumlah deposit RM100,000.00

Margin keuntungan 3.35%.

tempoh 3 bulan

90 hari

Tarikh penempatan 04/01/2018

Tarikh luput 30/06/2018

Untung RM826.03

Harga Jualan (Murabahah) RM100, 826.03

Realisasi harga jualan (Murabahah) adalah tertakluk kepada penyempurnaan Transaksi Komoditi Murabahah dan peruntukan fasal 8.2 Perjanjian ini.

Pengiraan harga jualan (Mura Baha):

Harga jualan (Murabahah) = jumlah deposit + keuntungan (jumlah keuntungan sepanjang tempoh deposit) Penjelasan:

Jumlah deposit RM100,000.00

Margin keuntungan 3.35%.

3 bulan

90 hari

Tarikh Deposit 01/04/2018

Tarikh luput 30/06/2018

Untung RM826.03

Harga jualan (Murabahah) RM100, 826.03

Harga Jualan (Murabahah) adalah tertakluk kepada penyempurnaan Transaksi Barangan berdasarkan Murabahah dan peruntukan fasal 8.2 yang dinyatakan di sini.

8.2 Kedua-dua Bank dan Pelanggan mengakui bahawa kewajipan pembayaran Bank adalah untuk membayar Pelanggan Harga Jualan (Murabahah) selaras dengan Transaksi Komoditi Murabahah.

8.2 Kedua-dua Bank dan Pelanggan mengakui bahawa Bank hanya bertanggungjawab untuk membayar Harga Jualan (Murabahah) kepada Pelanggan untuk transaksi komersial berdasarkan Murabahah.

8.3 Berdasarkan arahan Pelanggan, Bank akan membayar Pelanggan hasil daripada urus niaga dalam Produk Murabahah pada setiap bulan atau pada tarikh matang yang belum selesai, mengikut mana-mana yang berkenaan. Jika keuntungan dibayar secara bulanan, pelanggan menerima jumlah yang sama dengan jumlah keuntungan yang diperuntukkan untuk bulan semasa, dan jika keuntungan perlu dibayar, bank akan membayar pelanggan keseluruhan jumlah keuntungan. Pembayaran sekali atau setiap enam (6) bulan, mengikut mana yang berkenaan.

8.3 Berdasarkan arahan Pelanggan, Bank akan membayar kepada Pelanggan hasil Transaksi Komoditi berasaskan Murabahah pada setiap bulan atau pada tempoh matang (mengikut mana-mana yang berkenaan). Jika bil utiliti dibayar secara bulanan, pelanggan akan menerima jumlah yang sama dengan jumlah bil utiliti yang diagihkan pada bulan masing-masing, namun, jika bil utiliti dibayar pada tarikh tamat tempoh, bank akan membayar pelanggan. jumlah keuntungan sekali atau setiap enam (6 ) sekali sebulan, mengikut mana-mana yang berkenaan.

9.0 Transaksi Pengeluaran

9.0 Transaksi Komisen

9.1 Semua pengeluaran mesti dibuat secara bertulis dengan tandatangan yang dibenarkan yang didaftarkan dengan Bank. Kecuali untuk kecuaian, penipuan dan/atau penipuan Bank, Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang akses tanpa kebenaran kepada Akaun. Oleh itu, pelanggan mesti menyemak dengan teliti penyertaan dalam akaun dan memberitahu bank tentang sebarang percanggahan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas penerimaan penyertaan, jika tidak, penyertaan tersebut akan dianggap betul.

9.1 Semua pengeluaran mesti dibuat atas permintaan bertulis yang mengandungi tandatangan dibenarkan yang didaftarkan dengan Bank. Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas pengeluaran tanpa kebenaran daripada akaun melainkan Bank berada dalam kecuaian, penipuan dan/atau keingkaran yang disengajakan. Pelanggan mesti menyemak dengan teliti kemasukan akaun dan memberitahu bank dalam tempoh tujuh (7) hari dari penerimaan kemasukan akaun, jika mana-mana catatan tidak betul, bank akan menganggap kemasukan akaun betul jika ada pelanggan yang tidak berbuat demikian.

9.2 Pengeluaran separa tidak dibenarkan. 9.2 Pengeluaran separa tidak dibenarkan.

9.3 Deposit ini tidak boleh dikeluarkan melainkan dikembalikan di bawah tandatangan pelanggan dan tidak boleh diambil alih terhadap jumlah cek dan kiriman wang yang berbeza.

9.3 Deposit ini tidak boleh dikeluarkan dan jumlah cek dan kiriman wang yang berbeza tidak boleh dikeluarkan melainkan ia dikembalikan di bawah tandatangan pelanggan.

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (7)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

9.4 Surat kebenaran diperlukan untuk menerima bayaran daripada pihak ketiga atau meminta bayaran semasa ketiadaan pelanggan.

9.4 Surat kuasa wakil diperlukan untuk menerima bayaran atau meminta bayaran daripada pihak ketiga tanpa kehadiran pelanggan.

9.5 Pelanggan bersetuju bahawa, kecuali untuk kesilapan nyata, sebarang jumlah yang perlu dibayar kepada Pelanggan di bawah Akaun yang ditentukan oleh Bank berhubung perkara di atas adalah muktamad, konklusif dan mengikat Pelanggan.

9.5 Pelanggan bersetuju bahawa sebarang jumlah pembayaran yang ditentukan oleh bank kepada pelanggan berdasarkan transaksi akaun pengeluaran yang telah berlaku adalah muktamad dan mengikat pelanggan, melainkan terdapat ralat nyata.

10.0 Tindakan Pengeluaran Awal/Pengemukaan Awal

Bayar sebelum tarikh tamat tempoh

10.0 Pengeluaran Awal / Permintaan untuk pembayaran awal sebelum tarikh tamat tempoh

10.1 Berkuat kuasa 1 Januari 2019, saya/kami bersetuju menerima mana-mana keperluan berikut untuk sebarang pengeluaran/pembayaran awal sebelum deposit tamat:

10.1 Berkuat kuasa 1 Januari 2019, saya/kami bersetuju bahawa sebarang pengeluaran awal/permintaan bayaran pendahuluan yang dibuat sebelum tamat tempoh deposit ialah:

a) Saya/Kami berjanji untuk memberikan kepada Ibra (diskaun) semua keuntungan yang termasuk dalam harga jualan yang dipersetujui (Murabahah) kepada Bank (selepas menolak sebarang bayaran kepada pelanggan, mengikut mana-mana yang berkenaan).

a) Saya/Kami dengan ini berjanji untuk Ibra' (diskaun) semua keuntungan yang termasuk dalam harga jualan yang dipersetujui (Murabahah) kepada Bank (selepas menolak sebarang bayaran kepada pelanggan, mengikut mana-mana yang berkenaan).

b) Kami memahami sepenuhnya dan bersetuju bahawa mana-mana

Deposit dan/atau pembaharuan deposit yang perlu dibayar selepas 1 Januari 2019 sebelum 1 Januari 2019, jika saya ingin mengemukakan permohonan pengeluaran awal/pembayaran awal sebelum tarikh tamat tempoh, juga tertakluk kepada sekatan dalam perenggan sebelumnya.

b) Kami memahami sepenuhnya dan bersetuju bahawa sebarang deposit dan/atau tambah nilai yang dibuat sebelum 1 Januari 2019 dan berakhir selepas 1 Januari 2019 juga tertakluk kepada Terma di atas yang mengawal pengeluaran/pendahuluan. sebelum tarikh akhir;

c) Untuk pengeluaran awal deposit bank

Invois pelanggan untuk sebarang yuran/caj pembrokeran yang sebenarnya dikenakan oleh mana-mana peniaga komoditi pihak ketiga untuk pembelian atau penjualan komoditi. Walau bagaimanapun, pelanggan hanya akan bertanggungjawab membayar 50% daripada jumlah komisen/yuran pembrokeran dan jumlah yang dibayar akan ditolak daripada harga jualan (Murabahah).

c) Untuk pengeluaran deposit awal, Bank akan mengenakan bayaran kepada Pelanggan sebarang komisen/caj pembrokeran yang dikenakan oleh mana-mana Peniaga Komoditi pihak ketiga untuk pembelian atau penjualan Komoditi. Walau bagaimanapun, pelanggan hanya bertanggungjawab membayar 50% daripada jumlah yuran/yuran pembrokeran dan jumlah yang dibayar akan ditolak daripada harga jualan (Murabahah).

d) Digunakan untuk membayar pendapatan akaun (tertunggak/awal

pengeluaran wajar), jika jumlah keuntungan sementara lebih besar daripada jumlah keuntungan sebenar, jumlah yang dimenangi akan ditolak daripada jumlah deposit.

d) Bagi pembayaran bil utiliti sementara (apabila matang/tertunggak), jika jumlah bil utiliti sementara yang dibayar adalah lebih daripada jumlah sebenar bil utiliti yang perlu dibayar, jumlah deposit bil utiliti yang dipulangkan akan ditolak daripada bil utiliti.

11.0 Kemas Kini Automatik 11.0 Kemas Kini Automatik

11.1 Jika pelanggan tidak memberikan/memperbaharui sijil dalam tempoh tarikh akhir, pelanggan bersetuju untuk memperbaharui sijil secara automatik dan peruntukan artikel 7.2 perkara a) dan b) akan digunakan untuk pengiraan harga jualan ( Murabahah). Walau bagaimanapun, pembaharuan automatik hanya tersedia untuk

11.1 Jika pelanggan tidak mengeluarkan/memperbaharui sijil dalam tempoh tarikh akhir, bank akan mempertimbangkan pelanggan untuk bersetuju untuk memperbaharui sijil secara automatik dan mengira sijil mengikut peruntukan klausa 7.2(a) dan (b). Harga jualan

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (8)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

Jumlah tempoh tidak melebihi 7 tahun. Jika tidak, Seksyen 17.1 di bawah akan digunakan. Pembaharuan automatik tidak tersedia untuk Deposit Bertempoh-i (Tawarruq) - Istimewa.

(Baha beri). Walau bagaimanapun, pembaharuan automatik hanya tersedia untuk tempoh keseluruhan 7 tahun atau kurang. Jika tidak, anda akan terikat dengan klausa 17.1 di bawah. Pembaharuan automatik tidak tersedia untuk Deposit Tetap-i (Tawarruq) – Istimewa.

12.0 YURAN DAN CAJ 12.0 YURAN DAN CAJ

12.1

Tiada penalti untuk sebarang pengeluaran awal.

12.1

Tiada penalti untuk sebarang pengeluaran awal.

12.2 Kecuali seperti yang dinyatakan secara nyata di sini, Pelanggan bersetuju bahawa Bank berhak untuk mengenakan caj untuk sebarang perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan pada kadar yang ditentukan oleh Bank (diluluskan oleh Bank Negara Malaysia) dan sebaliknya dinyatakan dalam Akaun Bank. laman web. Bank berhak untuk mengenakan caj tersebut kepada akaun pelanggan.

12.2 Melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata, Pelanggan bersetuju bahawa Bank berhak untuk mengenakan caj atau caj untuk sebarang perkhidmatan yang diberikan kepada Pelanggan pada kadar yang ditentukan oleh Bank (seperti yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia) dan dipaparkan di laman web Bank. Bank berhak untuk mengenakan caj ke akaun pelanggan untuk tujuan pengebilan.

13.0 Pemerkasaan 13.0 Kebenaran

13.1 Semua cek melantun, cek jurubank, kiriman wang, obligasi hutang Islam boleh niaga, kiriman wang, kiriman wang, waran dan instrumen pelaburan lain hendaklah dikembalikan dengan tangan atau melalui surat berdaftar kepada alamat berdaftar terakhir Pelanggan dengan Bank atas risiko Pelanggan dan perbelanjaan pelanggan. Kecuali untuk kecuaian di pihak Bank, Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang akses tanpa kebenaran ke akaun Pelanggan. Oleh itu, pelanggan mesti menyemak dengan teliti entri dalam akaun dan memberitahu bank tentang pemalsuan, penipuan, kekurangan kebenaran, kecuaian atau sebaliknya. sesiapa.

13.1 Semua cek, draf, draf bank, sijil hutang Islam boleh niaga, kiriman wang, pesanan pos, waran dan sebarang instrumen pelaburan yang tidak boleh dirunding hendaklah dikembalikan dengan tangan atau melalui surat berdaftar kepada alamat berdaftar terakhir pelanggan yang disebutkan di atas dengan Bank. . Risiko dan Perbelanjaan. Melainkan terdapat kecuaian di pihak Bank, Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang akses atau akses tanpa kebenaran kepada akaun Pelanggan. Pelanggan mesti mengesahkan dengan teliti kemasukan akaun dan memberitahu Bank tentang sebarang kesilapan, ketidakkonsistenan, percanggahan, tuntutan atau caj yang tidak dibenarkan atau butiran sebarang pemalsuan, penipuan, tidak dibenarkan, cuai atau sebaliknya yang timbul, pemprosesan atau pembayaran daripada mana-mana orang.

14.0 Lien, Tolakan dan Pengekalan Dana

14.0 Hak untuk Menilai, Menolak dan Mengeluarkan Dana

14.1 Pelanggan menerima bahawa Bank mempunyai hak pada bila-bila masa untuk: (a) meminta bayaran balik dan/atau mengenakan caj kepada Pelanggan

Akaun Pelanggan dan/atau mengimbangi sebarang baki dalam mana-mana akaun yang mengakibatkan lebihan pembayaran akaun Pelanggan disebabkan oleh ralat, ketidakteraturan atau peninggalan dalam proses pembayaran Pelanggan (sama ada berpunca daripada Bank atau tidak). arahan atau pada bila-bila masa lain.

(b) Penolakan terhadap sebarang amaun dalam mana-mana Akaun Pelanggan, termasuk pelaburan perkongsian untung (tamat tempoh atau tidak) daripada Bank dan/atau sebarang produk pelaburan/deposit dan/atau belum terima dalam mana-mana Akaun Pelanggan, untuk memenuhi sebarang kewajipan daripada Pelanggan kepada Bank.

14.1 Pelanggan menerima bahawa Bank mempunyai hak pada bila-bila masa: (a) untuk meminta bayaran balik daripada Pelanggan

dan/atau mendebit dan/atau mendebit daripada Akaun Pelanggan sebarang baki dalam mana-mana Akaun Pelanggan disebabkan oleh kesilapan, penyelewengan atau peninggalan, sama ada disebabkan oleh Bank, dalam pelaksanaan pesanan Pelanggan, atau dalam mana-mana kes lain.

(b) mengenakan sebarang amaun kepada mana-mana akaun Pelanggan, termasuk perkongsian pendapatan pelaburan (sama ada perlu dibayar atau tidak) dengan Bank dan/atau sebarang produk/deposit pelaburan dan/atau

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (9)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

Jumlah tertunggak disimpan dalam mana-mana akaun pelanggan untuk pembayaran kewajipan pelanggan kepada bank.

14.2 Bank boleh menolak untuk mengeluarkan dana atau enggan membatalkan mana-mana akaun, baki, dana dan/atau aset Pelanggan jika Pelanggan mempunyai jumlah yang perlu dibayar, terhutang dan perlu dibayar. Bank diberi kuasa (sama ada pada atau sebelum matang) untuk mengekalkan sebarang deposit, produk pelaburan dan/atau aset yang dipegang oleh Pelanggan dengan Bank sehingga Pelanggan telah membayar sepenuhnya semua jumlah yang perlu dibayar, terhutang dan perlu dibayar kepada Bank.

14.2 Bank boleh menolak untuk mengeluarkan dana atau tidak mengeluarkan akaun, baki, dana dan/atau aset Pelanggan jika Pelanggan mempunyai jumlah tertunggak, perlu dibayar dan perlu dibayar. Bank boleh mencairkan (pada atau sebelum Tarikh Tamat) mana-mana produk deposit, pelaburan dan/atau aset yang dipegang oleh Bank sehingga Pelanggan menyelesaikan sepenuhnya semua wang tertunggak, perlu dibayar dan perlu dibayar.

15.0 Komitmen Waranti 15.0 Rizab Waranti

15.1 TDT/TDTS boleh berfungsi sebagai jaminan untuk prestasi atau prestasi mana-mana obligasi atau liabiliti Pelanggan kepada Bank di bawah Perjanjian ini (jika berkenaan). Jika tidak, akaun tersebut tidak akan dipegang atau dicaj atas sebarang sebab lain.

15.1 TDT/TDTS mungkin diperlukan sebagai jaminan untuk pelaksanaan atau pembayaran mana-mana obligasi atau liabiliti Pelanggan kepada Bank. Akaun tidak boleh dibekukan atas sebarang sebab selain daripada tujuan di atas.

16.0 Pembekuan, Penahanan, Penggantungan dan/atau Penamatan Akaun

16.0 Pembekuan, Penahanan, Penggantungan dan/atau Penamatan Akaun

16.1 Bank boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, membekukan, menahan, menggantung, menutup dan/atau meletakkan sebarang tanda lain yang sesuai pada Akaun Pelanggan dan menguruskan baki dalam Akaun Pelanggan apabila notis kematian, tidak siuman, muflis dan pembubaran. atau selepas menerima perintah mahkamah, pihak berkuasa berwibawa atau pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang, atau di mana Bank menganggap wajar dan perlu untuk berbuat demikian (muktamad dan mengikat).

16.1 Bank boleh membekukan, menahan, menggantung, menutup dan/atau meletakkan sebarang Bendera lain yang sesuai dan menguruskan baki akaun pelanggan. Penyampaian mana-mana mahkamah, pihak berkuasa atau perintah penguatkuasaan undang-undang atau yang difikirkan wajar dan perlu oleh Bank untuk berbuat demikian (yang adalah muktamad dan mengikat).

16.2 Dalam kes mana-mana kes berikut, Bank juga boleh menutup/menamatkan akaun:

(a) pelanggan menjadi muflis atau dibubarkan, (b) cek yang didepositkan diterbalikkan atau tidak dilayan, atau (c) pelanggan mengeluarkan amaun penuh

(d) Pelanggan melanggar mana-mana

terma dan syarat Perjanjian ini atau (e) Pelanggan tidak menerima sebarang perubahan

Pindaan kepada Terma dan Syarat dan peruntukan Perkara 17.1, mana-mana

(f) arahan daripada mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang; mana-mana

(g) sebarang andaian lain yang difikirkan sesuai oleh Bank.

16.2 Dalam kes mana-mana kes berikut, Bank juga boleh menutup/menamatkan akaun:

(a) pelanggan bankrap/muflis atau dalam pembubaran; atau

(b) Deposit Cek Dikembalikan atau Dipulangkan.

(c) pelanggan mengeluarkan keseluruhan amaun atau baki akaun yang dilaburkan; atau

(d) Pelanggan melanggar mana-mana terma dan syarat yang dipersetujui; mana-mana

(e) Pelanggan tidak bersetuju dengan sebarang perubahan atau pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini dan peruntukan klausa 17.1.

(f) arahan daripada mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang; mana-mana

(g) Keadaan lain yang difikirkan sesuai oleh Bank.

17.0 Hilang dan Dicuri

17.0 Hilang dan Dicuri

17.1 Pelanggan mesti menyimpan sijil dengan selamat dan mesti melaporkan kehilangan atau kecurian kepada Bank dengan segera secara bertulis. Sijil yang hilang boleh digantikan dengan surat indemniti yang ditandatangani dan dicop, tertakluk kepada pembayaran duti setem

17.1 Pelanggan mesti menyimpan Sijil dengan selamat dan mesti melaporkan sebarang kehilangan atau kecurian kepada Bank dengan serta-merta secara bertulis. Sijil yang hilang boleh digantikan dengan surat gantian yang ditandatangani

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (10)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

Duti sebanyak RM10 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Bank dari semasa ke semasa.

Bersama-sama dengan duti setem, duti setem sebanyak RM10 atau amaun lain yang mungkin ditentukan oleh bank dari semasa ke semasa perlu dibayar.

17.2 Penggantian dokumen yang hilang hanya boleh dilakukan di cawangan tempat akaun dibuka.

17.2 Dokumen yang hilang hanya boleh dikeluarkan semula di cawangan pembukaan akaun.

17.3 Penggantian sijil yang hilang akan dilakukan mengikut terma dan syarat operasi sijil.

17.3 Penggantian sijil yang hilang akan dilaksanakan mengikut terma dan syarat yang terpakai kepada fungsi sijil.

18.0

Makluman wang tidak dituntut

18.0

Pemberitahuan akaun dana tidak dituntut

18.1 Selaras dengan Akta Kumpulan Wang Tidak Dituntut 1965, jika akaun tidak aktif atau tidak didagangkan selama lebih daripada 7 tahun, akaun tersebut akan dipindahkan ke Daftar Dana Tidak Dituntut. Bank boleh mengingatkan pelanggan untuk menutup/mengaktifkan akaun.

18.1 Selaras dengan Akta Kumpulan Wang Tidak Dituntut 1965, jika akaun tidak aktif atau tidak didagangkan selama lebih daripada 7 tahun, akaun tersebut akan dipindahkan ke Daftar Dana Tidak Dituntut. Bank boleh menghantar peringatan kepada pelanggan untuk menutup/mengaktifkan akaun.

19.0 Lembaran Maklumat 19.0 Lembaran Maklumat

19.1 Bank tidak akan mendedahkan data peribadi Pelanggan, termasuk alamat, nombor telefon atau alamat e-mel, kepada mana-mana pihak luar selain daripada pihak yang disenaraikan di bawah ("Pihak Dibenarkan"), kecuali untuk tujuan yang berkaitan dengan akaun operasi Pelanggan , melainkan Bank telah mendapat kebenaran pelanggan atau dikehendaki secara sah atau sebaliknya: (a) mana-mana pegawai, pekerja, ejen atau pengarah Bank;

Kumpulan Islam, termasuk syarikat induk Bank, anak syarikatnya, syarikat gabungan, anak syarikat, pejabat perwakilan dan cawangan;

(b) Pihak ketiga yang berkaitan seperti penasihat profesional, rakan kongsi perniagaan strategik dan pakatan, penyedia perkhidmatan, penanggung insurans/takaful atau pentadbir takaful/broker insurans, sub-ejen, peniaga, pembekal, rakan kongsi perniagaan dan bank koresponden komersial yang menyokong aktiviti perniagaan dan mereka yang terikat secara sah untuk mengekalkan kerahsiaan data pelanggan;

(c) mana-mana peserta sebenar atau berpotensi atau penerima serah hak, pemegang serah hak atau penerima serah hak hak dan/atau kewajipan Bank dalam konteks sebarang transaksi antara Bank dan Pelanggan (atau mana-mana wakil atau penasihat profesional).

(d) perlindungan kredit yang disediakan oleh mana-mana agensi penarafan atau secara langsung/tidak langsung kepada Bank.

(e) mana-mana pihak yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang atau oleh mana-mana badan atau pihak berkuasa kerajaan, separa kerajaan, pentadbiran, kawal selia/penyeliaan, mahkamah atau tribunal;

(f) mana-mana agensi rujukan kredit yang digunakan oleh Bank untuk penilaian atau semakan kredit Pelanggan dan pihak berkaitan dengan kemudahan yang disediakan oleh Bank kepada Pelanggan;

(g) mana-mana perkhidmatan pelaporan jenayah kewangan, institusi kewangan lain dan mana-mana rakan sejawatannya

19.1 Bank tidak akan mendedahkan data peribadi Pelanggan, termasuk alamat, nombor telefon atau alamat e-mel, kepada mana-mana pihak luar selain daripada pihak yang disenaraikan di bawah ("Pihak Dibenarkan"), kecuali untuk tujuan yang berkaitan dengan akaun operasi Pelanggan , melainkan Bank mempunyai kebenaran Pelanggan atau berada di bawah kewajipan undang-undang atau kewajipan lain untuk berbuat demikian: (a) mana-mana pegawai, pekerja, ejen atau

pengarah kumpulan perbankan Islam, termasuk syarikat induk bank, anak syarikat, sekutu, anak syarikat, pejabat perwakilan dan cawangan;

(b) Pihak ketiga yang berkaitan yang menyokong operasi Bank seperti penasihat profesional, rakan kongsi perniagaan strategik dan pakatan, penyedia perkhidmatan, syarikat insurans/pengendali takaful atau broker insurans/takaful, peniaga, pembekal, rakan kongsi perniagaan dan ejen komersial, dan tertakluk kepada kewajipan undang-undang untuk merahsiakan data mereka;

(c) mana-mana peserta sebenar atau berpotensi atau penerima pindahan, penerima serah hak atau penerima serah hak dan/atau kewajipan kami di bawah sebarang transaksi antara kami dan anda (atau mana-mana ejen atau penasihat profesional);

(d) perlindungan kredit yang disediakan oleh mana-mana agensi penarafan atau secara langsung/tidak langsung kepada Bank.

(e) mana-mana pihak yang dikehendaki oleh mana-mana undang-undang atau oleh mana-mana kerajaan, separa kerajaan, eksekutif, badan kawal selia/penyeliaan atau pihak berkuasa, mahkamah atau tribunal;

(f) mana-mana agensi rujukan kredit yang digunakan oleh Bank untuk penilaian kredit atau

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (11)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

ejen; (h) mana-mana penjamin atau penjamin

kemudahan pelanggan.

semakan kredit dan jabatan yang berkaitan dengan kemudahan yang disediakan oleh Bank;

(g) mana-mana agensi rujukan jenayah kewangan, institusi kewangan lain dan ejen masing-masing;

(h) mana-mana penjamin atau pembekal waranti untuk pemasangan anda;

19.2

Pelanggan dengan ini secara nyata bersetuju dengan pendedahan tersebut dan mengakui dan mengisytiharkan bahawa terma yang terkandung di dalamnya akan dikawal oleh Penyata Privasi yang ditandatangani dengan Bank berhubung dengan Akta Privasi 2010, sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan antara terma yang terkandung di sini dan Terma Privasi. yang dinyatakan dalam Penyata hendaklah dikawal oleh terma dan syarat Pernyataan Privasi.

19.2 Pelanggan dengan nyata menerima notis dan mengakui dan bersetuju bahawa terma yang terkandung di dalamnya akan dikawal oleh Penyata Privasi yang ditandatangani dengan Bank berhubung dengan Akta Privasi 2010, setakat mana-mana konflik antara terma yang terkandung di sini. Untuk terma yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi, terma dan syarat Pernyataan Privasi akan digunakan.

19.3 Pelanggan juga mengakui bahawa maklumat yang diberikan oleh Pelanggan kepada Bank, termasuk maklumat mengenai Pelanggan dan mana-mana akaun yang boleh dilaporkan, boleh didedahkan kepada pihak berkuasa cukai negara/bidang kuasa di mana akaun tersebut berada. dan/atau dengan mana-mana pihak berkuasa cukai negara/bidang kuasa lain atau negara/bidang kuasa di mana pelanggan mungkin pemastautin cukai di bawah perjanjian antara kerajaan di mana Bank dikehendaki menukar sebarang maklumat akaun.

19.3 Pelanggan mengakui bahawa maklumat yang diberikan oleh Pelanggan kepada Bank Islam, termasuk maklumat mengenai Pelanggan dan mana-mana akaun pelaporan, boleh didedahkan kepada pihak berkuasa cukai negara/bidang kuasa di mana Akaun diselenggara, diselenggara dan/atau ditukar . entiti cukai. Negara/bidang kuasa lain di mana Bank Islam diwajibkan untuk menukar maklumat akaun di bawah perjanjian antara kerajaan atau negara di mana pelanggan mungkin pemastautin cukai.

20.0 Membanteras Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan

20.0 Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan

20.1 Untuk mematuhi undang-undang tempatan atau asing, peraturan, kod sukarela, arahan, ketetapan atau perintah mahkamah dan keperluan maklumat di bawah mana-mana pihak berkuasa, agensi pengawalseliaan atau penguatkuasaan undang-undang, dasar, amalan terbaik, sekatan atau embargo kerajaan, perundangan dan Keperluan Transaksi Kewangan atau di permintaan mana-mana pihak berkuasa, pengawal selia, mahkamah, pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang, agensi pertukaran asing, Bank boleh: (i) dilarang daripada memasuki atau memasuki

Transaksi yang melibatkan orang atau entiti tertentu (contohnya, orang atau entiti yang tertakluk kepada sekatan atau dikaitkan dengan atau berurus niaga (secara langsung atau tidak langsung) menurut sekatan kewangan dan komersial yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kawal selia dalam mana-mana bidang kuasa).

(ii) melaporkan transaksi yang mencurigakan atau kemungkinan pelanggaran sekatan kepada pihak berkuasa mana-mana bidang kuasa di mana Bank mungkin dikehendaki atau memilih untuk mendedahkan; Urus niaga yang terjejas termasuk yang mungkin:

a) termasuk penyediaan pembiayaan kepada mana-mana orang

Seseorang yang terlibat atau disyaki terlibat dalam keganasan atau sebarang tindakan pengganas;

b) Berhubung dengan penyiasatan kejadian fakta atau

20.1 Mematuhi undang-undang tempatan dan asing, peraturan, kod sukarela, arahan, ketetapan atau perintah mahkamah dan mana-mana pihak berkuasa, pengawal selia atau agensi penguatkuasaan undang-undang, dasar, amalan terbaik, sekatan atau sekatan kerajaan, keperluan pelaporan yang dikenakan oleh undang-undang dan keperluan mana-mana pihak berkuasa, pihak berkuasa kawal selia, mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, biro perubahan, bank boleh: (i) melarang pelaksanaan atau penyelesaian

Transaksi yang melibatkan orang atau entiti tertentu (contohnya, mengatur atau menghubungkan atau berurusan (secara langsung atau tidak langsung) dengan mana-mana orang atau entiti tertakluk kepada sekatan kewangan dan komersial yang dikenakan oleh mana-mana badan kawal selia dalam mana-mana bidang kuasa);

(ii) melaporkan transaksi yang mencurigakan atau kemungkinan pelanggaran sekatan kepada pihak berkuasa mana-mana bidang kuasa yang Bank pilih untuk didedahkan; Transaksi yang terlibat mungkin termasuk:

a) melibatkan pemberian dana kepada mana-mana orang yang terlibat atau disyaki terlibat dalam keganasan, atau

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (12)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

cuba mengelak, menyiasat atau mendakwa seseorang kerana melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai;

c) melibatkan orang atau entiti yang mungkin dikenakan sekatan.

(iii) memintas dan menyiasat sebarang mesej pembayaran dan maklumat atau komunikasi lain yang dihantar kepada atau dari atau bagi pihak Pelanggan dan boleh menangguhkan, menyekat atau enggan membuat sebarang pembayaran dan pengesahan pembayaran boleh menyebabkan kelewatan pemprosesan; maklumat tertentu.

(iv) mengambil sebarang tindakan yang difikirkan perlu, termasuk membekukan dana, menyekat operasi akaun, menolak permintaan pelanggan untuk dana, tidak membenarkan pelanggan menggunakan produk, atau menangguhkan atau membatalkan transaksi. Bank tidak perlu memberitahu pelanggan sehingga masa yang munasabah selepas undang-undang atau polisi membenarkan bank berbuat demikian. Bank tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan akibat daripada sebarang tindakan atau kelewatan atau kegagalan Bank untuk melaksanakan mana-mana tugasnya atau kewajipan lain yang mengakibatkan keseluruhan atau sebahagian daripada sebarang tindakan yang diambil daripada perkara di atas.

(v) tidak menerima deposit atau cek dan/atau membenarkan atau menjalankan sebarang transaksi lain, termasuk pengeluaran dana daripada Akaun Pelanggan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemindahan daripada atau ke Akaun Pelanggan dan pindahan kawat kepada Pelanggan. Pelanggan, jika Bank mempunyai sebab untuk mempercayai atau telah dimaklumkan oleh pihak ketiga atau pihak berkuasa yang berkaitan bahawa akaun pelanggan sedang digunakan atau terlibat dalam penipuan, potensi penipuan, jenayah kewangan, aktiviti haram, permintaan skim pelaburan haram, pengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas. Bank juga merizabkan (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang) hak untuk menutup, membekukan atau sebaliknya berurusan dengan Akaun Pelanggan sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Bank.

sebarang tindakan keganasan; b) berkaitan dengan

menyiasat undang-undang cukai atau cuba menyiasat atau mendakwa orang yang melanggar undang-undang yang terpakai;

c) melibatkan orang atau entiti yang mungkin dikenakan sekatan.

(iii) Memantau dan menyiasat sebarang mesej pembayaran dan maklumat atau komunikasi lain yang dihantar kepada atau dari atau bagi pihak Pelanggan yang mungkin melambatkan, menyekat atau enggan membuat sebarang pembayaran dan semakan pembayaran boleh menyebabkan kelewatan dalam memproses maklumat tertentu .

(iv) mengambil sebarang tindakan yang difikirkan perlu, termasuk membekukan dana, menyekat operasi akaun, menolak permintaan pelanggan untuk dana, tidak membenarkan pelanggan menggunakan produk, atau menangguhkan atau membatalkan transaksi. Bank tidak perlu memberitahu pelanggan kecuali dalam tempoh masa yang munasabah yang dibenarkan oleh undang-undang atau polisi. Bank tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang mengakibatkan keseluruhan atau sebahagian daripada sebarang tindakan yang diambil oleh Bank dalam melaksanakan sebarang tugas atau kewajipan lain atau untuk sebarang kelewatan atau ketidakupayaan untuk melaksanakan akibat daripada mengambil mana-mana tindakan di atas.

(v) tidak menerima deposit atau cek dan/atau membenarkan atau menjalankan transaksi lain, termasuk pengeluaran dana daripada Akaun Pelanggan, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang pemindahan dan wayar ke atau daripada Akaun Pelanggan, jika Bank mempunyai sebab untuk menerima atau tertakluk kepada Pihak ketiga atau perkhidmatan yang berkaitan memberitahu akaun pelanggan bahawa ia digunakan atau terlibat dalam penipuan, potensi penipuan, jenayah kewangan, aktiviti haram, permintaan skim pelaburan kewangan haram, akaun akaun pelanggan, aktiviti pembiayaan pengganas pengubahan wang haram . Bank juga berhak (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang) untuk menutup, membekukan atau berurusan dengan akaun lain yang difikirkan sesuai.

21.0 Perwakilan dan Waranti

21.1 Pelanggan mengakui bahawa pembukaan akaun tidak berdasarkan keseluruhan atau sebahagiannya pada sebarang representasi atau waranti

21.1 Pelanggan mengakui bahawa Akaun tidak dibuka bagi pihak atau

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (13)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

atau bagi pihak Bank, kecuali untuk representasi atau waranti yang dinyatakan secara jelas dalam terma dan syarat ini.

Waranti yang diberikan oleh atau bagi pihak Bank, selain daripada representasi atau waranti yang dinyatakan secara jelas dalam terma dan syarat ini.

21.2 Pelanggan menyatakan dan menjamin untuk faedah Bank bahawa, dalam tempoh deposit, ia sentiasa mempunyai dan akan mempunyai kapasiti undang-undang untuk menjalankan transaksi yang diperuntukkan di sini dan akan merangka semua resolusi yang diperlukan dan kebenaran korporat untuk pelaksanaan dan / atau meluluskan untuk memastikan niat untuk mewakili Orang yang anda lakukan transaksi ini mungkin berurus niaga dengan terma dan syarat ini.

21.2 Pelanggan mengakui dan menjamin kepada bank bahawa pada setiap masa dalam tempoh penyimpanan ia mempunyai kapasiti undang-undang untuk melaksanakan tugas yang dirujuk di sini dan akan menyebabkan semua keputusan dan kebenaran dan/atau kelulusan dibuat. Perniagaan memastikan bahawa transaksi ini diminta bagi pihak anda, individu boleh meneruskan di bawah terma dan syarat ini.

22.0 KUASA BANK 22.0 KUASA BANK

22.1

Pelanggan akan menanggung rugi bank pemungut untuk sebarang kerugian yang mungkin disebabkan oleh jaminan pengesahan, pelepasan sebarang cek, kiriman wang, nota janji hutang, kiriman wang, nota janji janji atau instrumen lain. Kutipan yang dicadangkan oleh pelanggan dan sebarang jaminan yang diberikan oleh bank dianggap diberikan dalam apa jua keadaan atas permintaan nyata pelanggan.

22.1

Pelanggan akan menanggung rugi bank sebagai pemungut untuk semua kerugian yang mungkin ditanggung dengan menjamin pengesahan dan pembayaran mana-mana cek, bil pertukaran, nota janji hutang, kiriman wang, pesanan dividen atau instrumen lain yang didepositkan oleh pelanggan untuk kutipan dan semua jaminan yang yang disediakan oleh bank akan disemak mengikut kehendak pelanggan dalam setiap kes.

22.2 Pelanggan menerima bahawa Bank tidak akan bertanggungjawab dan akan menanggung rugi sepenuhnya dan tidak membahayakan Bank terhadap semua kerosakan, kos dan perbelanjaan yang mungkin ditanggung oleh Pelanggan. atau Bank berkenaan dengan mana-mana atau semua Akaun Bank pada masa Bank melaksanakan sebarang Pesanan atau jika mana-mana atau sebahagian daripada Akaun Bank Pelanggan dikurangkan atau dibekukan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan atau rasmi.

22.2 Pelanggan bersetuju bahawa Pelanggan atau Bank boleh mengurangkan atau membekukan sebahagian daripada Akaun Bank Pelanggan untuk mematuhi arahan atau mana-mana Akaun Bank atau kerajaan atau pihak berkuasa.

22.3 Pelanggan seterusnya bersetuju bahawa sebarang dana atau sekuriti dan sekuriti lain yang didepositkan dengan Bank (sama ada sebagai sekuriti, jagaan atau untuk sebarang tujuan khusus lain milik Pelanggan) boleh dijamin, Bank berhak untuk mengekalkan dana tersebut sebagai jaminan bank dan bank mempunyai hak untuk mengekalkan dana atau sekuriti tersebut atau mana-mana bahagian daripadanya malah enggan menunaikan cek pelanggan sehingga liabiliti dilepaskan.

22.3 Pelanggan juga bersetuju bahawa sebarang dana dan/atau sekuriti dan barang berharga milik Pelanggan yang didepositkan dengan Bank (sama ada sebagai sekuriti, deposit terjamin atau sebaliknya) mungkin tertakluk kepada penerimaan atau liabiliti Bank dan/atau atas permintaan Jaminan Pelanggan untuk bank, manakala bank berhak untuk menahan semua atau sebahagian daripada dana atau sekuriti atau enggan membayar cek pelanggan sehingga hutang dibayar.

23.0 Terma dan Syarat Tambahan

23.1 TDT/TDTS hendaklah dikawal oleh peraturan, peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa lain yang berkaitan. Pelanggan menerima bahawa perkhidmatan yang diberikan oleh Bank kepada Pelanggan pada masa ini dan/atau pada bila-bila masa adalah tertakluk kepada dan tertakluk kepada peraturan, peraturan dan arahan di atas.

23.1 TDT/TDTS hendaklah dikawal oleh peraturan, peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh Bank Negara Malaysia atau mana-mana pihak berkuasa lain yang berkaitan. Pelanggan menerima bahawa perkhidmatan yang disediakan dan/atau disediakan oleh Bank kepada Pelanggan akan bergantung dan tertakluk kepada Peraturan, Peraturan dan Garis Panduan.

23.3

Jika butiran peribadi pelanggan seperti alamat atau nombor hubungan bertukar, walau apa pun, pelanggan mesti memberitahu bank dengan segera untuk memastikan semua komunikasi seterusnya sampai kepada pelanggan tepat pada masanya.

23.3

Pelanggan mesti segera memberitahu bank tentang sebarang perubahan pada maklumat peribadi pelanggan, seperti alamat atau nombor telefon lain, untuk memastikan semua komunikasi sampai kepada pelanggan tepat pada masanya.

Pelanggan dinasihatkan untuk membaca dan... Sekiranya berlaku kematian atau kebankrapan syarikat atau pembubaran syarikat, dengan atau tanpa sebab, baki jumlah - [dokumen PDF] (14)

TERMA DAN SYARAT PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ)/PROMOSI DEPOSIT-i (TAWARRUQ) – AKAUN KHAS /

Terma dan Syarat Akaun Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ)/Deposit Bertempoh-i (TAWARRUQ) – Khas

tunai dahulu

Januari 2019 / Mulai 1 Januari 2019

Deposit dan Pengurusan Tunai | Perbankan Islam - Keluaran 6/2018

23.4 Jika mana-mana peruntukan terma dan syarat ini dianggap tidak sah, menyalahi undang-undang dan tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai atau atas sebarang sebab, kesahihan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan yang selebihnya tidak akan terjejas.

23.4 Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini tidak sah, menyalahi undang-undang dan tidak boleh dikuatkuasakan di bawah mana-mana undang-undang atau atas sebarang sebab, kesahihan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan yang selebihnya tidak akan terjejas.

24.0 Pindaan kepada Terma dan Syarat

24.0 Pindaan kepada Terma dan Syarat

24.1 Bank berhak untuk menambah, memadam, meminda atau mengubah suai mana-mana terma yang dinyatakan dalam dokumen ini mengikut peraturan dan prinsip Syariah.

24.1 Bank berhak untuk menambah, memadam, menukar atau mengubah suai mana-mana terma yang dinyatakan di sini selaras dengan peraturan dan prinsip undang-undang Syariah.

24.2 Saya/kami bersetuju bahawa sebarang penambahan, pemadaman, perubahan atau pengubahsuaian sedemikian ("Pengubahsuaian") mesti diberi notis sekurang-kurangnya 21 hari kalendar kepada saya/kami.

24.2 Saya/kami bersetuju bahawa penambahan, pemadaman, perubahan atau sebarang pengubahsuaian (“Pindaan”) mesti dimaklumkan kepada saya/kami sekurang-kurangnya 21 hari kalendar sebelum Tarikh Berkuatkuasa sebelum ia mengikat saya/kami.

24.3 Saya/kami bersetuju bahawa pindaan boleh dimaklumkan dan dibawa kepada perhatian saya/kami melalui mana-mana cara berikut: memaparkan notis di dalam premis Bank atau

laman web, butirannya mungkin diberikan dalam pindaan kepada notis itu sendiri atau yang mungkin diberikan kepada saya/kami atas permintaan saya/kami;

b. Notis yang dihantar oleh bank ke alamat terakhir saya/kami yang diketahui.

C. Pengiklanan dalam akhbar yang dipilih oleh Bank.

d. Melalui e-mel; Mineral. Dengan sebarang cara pemberitahuan lain yang dipilih

bank.

24.3 Saya/kami bersetuju bahawa pindaan boleh dimaklumkan dan dibawa kepada perhatian saya/kami melalui mana-mana cara berikut:

capai. Siarkan notis di premis Bank atau di laman web Bank yang memperincikan pindaan yang dirujuk dalam notis atau disediakan kepada saya/kami atas permintaan saya/kami.

b. Pemberitahuan dihantar oleh bank ke alamat terakhir saya/kami yang didaftarkan.

C. Iklan dalam akhbar yang dipilih oleh Bank, d. Melalui e-mel, Mineral. memberitahu melalui apa-apa cara lain

dipilih oleh bank.

24.4 Kami dengan ini berjanji untuk sentiasa menyemak laman web atau notis cawangan Bank untuk sebarang kemas kini kepada terma dan syarat serta ciri produk dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat baharu mengikut kesesuaian.

24.4 Kami berjanji untuk menyemak laman web atau notis cawangan bank dengan kerap untuk memahami kemas kini dan perubahan kepada terma dan syarat serta ciri produk dan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat baharu yang berkaitan.

25.0 Pengganti bertugas 25.0 Pengganti bertugas

25.1 Terma dan Syarat ini mengikat Pelanggan dan penerima kuasa dan pengganti Bank.

25.1 Terma dan syarat (Perjanjian) ini mengikat semua pihak, termasuk pengganti dan penerima serah hak Pelanggan dan Bank.

26.0 Pesanan 26.0 Arhats

26.1 Sebarang arahan yang diberikan oleh Pelanggan kepada Bank berhubung dengan DTT/TDTS mestilah secara bertulis dan ditandatangani oleh Pelanggan dan hanya akan berkuat kuasa pada tarikh Bank menerima arahan bertulis penuh.

26.1 Sebarang arahan yang diberikan oleh Pelanggan kepada Bank berhubung dengan DTT/TDTS mestilah secara bertulis dan ditandatangani oleh Pelanggan. Arahan hanya sah apabila diterima oleh bank.

27.0 Undang-undang 27.0 Undang-undang

27.1 Terma dan syarat ini dikawal oleh undang-undang Malaysia.

27.1 Terma dan syarat ini dikawal oleh atau dikawal oleh undang-undang Malaysia.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated: 04/29/2023

Views: 6163

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.